středa 23. října 2013

Zpráva z konference DisCo 2013: „New technologies and media literacy education.”DisCo 2013 stejně jako minulý rok organizovalo Centrum pro studium vysokého školství v.v.i. ve spolupráci Studii nových médií Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty UK. Konference se konala na půdě Karlovy Univerzity v Jinonicích od 24.- 25.6. 2013. Také díky grantu od Středoevropské iniciativy se jí účastnilo 87 účastníků z 26 zemí světa. Osmý ročník konference nesl podtitul "New technologies and media literacy education". Díky mimořádnému úspěchu konference DisCo 2012, jsme se rozhodli změnit periodicitu mezinárodních konferencí o distančním vzdělávání z dvouleté na jednoletou
Francesco Pisanu
Konferenci v pondělí dopoledne zahájila ředitelka Centra pro studium vysokého školství v.v.i. paní Helena Šebková. Poté následovala vystoupení pozvaných řečníků. Jako první vystoupil Franscesco Pisanu z IPRASE (Regionální institut pro experimenty a výzkum ve vzdělávání v autonomní provincii Trentino, Itálie). Jeho spíše klasická akademická přednáška Educational Innovation and Technology: a Need for Integration se zabývala potřebami studentů a učitelů při využívání vzdělávacích technologií. Dále měl přednášku další zvaný řečník Wolfie Christl
Wolfie Christl
, z rakouského firmy Data Dealer, který představil stejnojmennou on-line hru. Ta je koncipována jako zábavné zamyšlení nad nakládáním s našimi soukromými daty v digitálním prostoru.
Následovaly dvě dopolední sekce. První se věnovala gamifikaci a začala přednáškou přenášenou pomocí Google Hangouts ze Španělska. García Peralta Azahara a Gutiérrez Priego Rubén v ní představili koncept gamifikace a využívání herních prvků při výuce dětí s poruchou pozornosti. Gamifikace se nesla celou konferencí, účastníci mohli sbírat a také pilně sbírali za své aktivity digitální odznáčky, kterým byl odpoledne věnován celý workshop vedený Jakubem Štogrem.
Petra Aczél
Druhá sekce byla věnována hlavnímu tématu konference – mediální gramotnosti. Sekce zahájila teoretickou přednáškou Petra Aczél z Korvínovy univerzity v Budapešti, v které hovořila o nutnosti nového konceptu mediální gramotnosti ve vztahu k novým médiím. Následovaly případové studie z Polska (Monika Frania) a Srbska (Dubravka Valic Nedelkovic).
Po obědě měli účastníci možnost se účastnit jediné sekce, kde zazněla čeština a slovenština. Nejprve ale v angličtině vystoupila Petra Schneidrová z Cambridge University Press, jednoho z partnerů konference, která představila digitální výukové nástroje tohoto nakladatelství. Klára Císařová spolu s Igorem Kopetschkem prezentovali projekt zabývající se ICT na Technické univerzitě v Liberci. Pak ve slovenštině vystoupili Marie Burianová spolu Milanem Turčanim z Univerzity v Nitře. Ve svém přednášce se zabývali digitálními kompetencemi učitelů v celoživotním vzdělávání. Z druhé odpolední sekce je třeba vyzdvihnout příspěvek Jakuba Štogra, který se zabýval budováním digitální identity.
Dále následovala sekce věnovaná využívání nových technologií ve výuce jazyků, kde své příspěvky představil Miroslav Hrubý a Valerie Medárová. Poslední odpolední sekci otevřela Skypovou prezentace Mari Carmen Pedreiry ze Španělska, která přestavila případovou studii rozvoje mediální gramotnosti u dětí v Lugu. Následovaly příspěvky věnované důležitosti knihoven při rozvoji mediální gramotnosti na Balkáně (konkrétně příklady z Albánie a Rumunska). Pondělní program pak uzavřela wikisession, v které se probíraly zajímavé projekty z oblasti vzdělávání.
wikisession
Úterní program otevřel příspěvek, v kterém jsme se (J. Beseda a Z.Machát) zabývali otázkami spojenými se současným rozmachem fenoménu masivních otevřených online kurzů – MOOC. Následovala velmi zajímavá přednáška Fiachry Longa z Irska, který se zabýval rhizomatickými vlastnostmi dnešních studujících. Ve své přednášce vycházel z konceptu rhizomu francouzských filozofů G. Deleuze a F. Guattariho.
Další sekce byla věnována roli učitelů při využívání moderních technologií ve výuce. Vystoupil v ní Ivan Danyliuk a Svitlana Paschenko z Univerzity Tarase Shevchenka v Kyjevě a dále pak Firas Al-Laban z Qatar University.
První odpolední sekce byla tématicky pestrá. K nejzajímavějším patřil příspěvek Jiřího Zounka a Petra Sudického, kteří se zamýšleli nad klady a zápory on-line výuky. Další odpolední blok byl věnován studentům a technologiím. Blog záhájila druhá přednáška přenášená pomocí Skypu v níž svůj výzkum představili Sunca Hadzidedic a Naida Dervishaldovic z Bosny a Hercegoviny. Zkušenosti z Německa prezentovaly Christinne Hoffmannn a Claudia Kuttner.
Poslední blok otevřela přednáška ve virtuálním světě  Second Lifu od Maryanne Maisano a Deborah A. Banker z USA, které nám ukázaly přednosti tohoto virtuálního prostředí v praxi.
Přednáška pomocí Second Life
Nesmíme zapomenout, že pro příznivce Moodlu a Mahary byl připraven jako vždy skvěle připravený workshop Moodle+Mahara = Mahoodle: Marriage for Lifelong Learning lektorovaný Sigi Kühn. Konference byla velmi zajímavá nejen z hlediska představených příspěvků, ale byla i výbornou příležitostí poznat vzdělávání pomocí nových technologií v různých částech světa. Prezentace z konference jsou k dispozici na adrese
disconference.eu.

neděle 16. června 2013

Zpráva z konference E-learning forum Elektronická revoluce ve vzdělávání - ano či ne?


B. Fiala zahajuje E-learning fórum 2013

Letošní v pořadí již osmé, E-learning forum se uskutečnilo s podtitulem: „Elektronická revoluce ve vzdělávání - ano či ne?” Zájemci o využívání ICT ve vzdělávacím procesu tak mohli 16. května získat docela přesnou odpověď na položenou otázku v příjemném prostředí konferenčního centra hotelu Barceló v Praze.Monika Barton
Prvním řečníkem konference byla Ing. Monika Barton, MBA, PPC,  která v současné době působí střídavě mezi Prahou a Novým Zélandem a akademickou sférou a světem podnikání. Její vystoupení by se dalo shrnout do sloganu : „Vítejte ve věku heutagogiky a odhoďte paradigmata - nastupujeme do rozvojového safari!” Monika Barton je nadšeným apoštolem heutagogiky, odnože pedagogiky, která staví na ultraliberálním přístupu k vzdělávacímu procesu, který je zde postaven na “svobodném učení se na základě vlastní motivace a volby rozvojových metod”. Příspěvek nebyl nudným vhledem do tajů sebemotivace a následků pro (sebe)vzdělávací proces. Monika Barton byla živoucí ukázkou toho, že zanícený lektor kladoucí otázky a nastolující problémy, spíše než jejich učebnicová řešení, je zárukou udržení pozornosti publika a nesměřování jeho zájmu k přednášenému tématu. Svoboda, inovace, individualizace, kreativita mohou a často jsou pouze prázdnými floskulemi, přesto se najdou lidé, u kterých víte, že mohou mít reálný obsah. Kiril Ribarov
RNDr. Kiril Ribarov, Ph.D. představil „E-nástroje v systému vzdělávání ČEZ”. Kiril Ribarov vystudoval Matematickou fakultu Univerzity Karlovy, kde se zabýval problematikou umělé inteligence. V úvodu své prezentace uvedl několik velmi pěkných příkladů toho, kdy je role ICT při vzdělání nepostradatelná. Prvním příkladem bylo zobrazení fraktálových rovnic, kdy až zobrazení nám ukáže komplexitu jinak vyjádřenou velmi jednoduchým vzorcem.
E-learning v ČEZu nasazovali původně kvůli povinným školením jako je např. BOZP. Jedná se o statické kurzy, u kterých se dá řídit snadno kvalita obsahu. Dnes mají v elektronickém systému 128 kurzů.
V druhé části svého vystoupení Kiril Ribarov představil způsob, jakým se vypořádali s otázkou: “Jak předávat softskills pomocí e-learningu?” Řešením se ukázala být krátká dvou až tří minutová videa, v kterých lze poutavě předat výseky témat, jako jsou např. zpětná vazba či hodnotící rozhovor. V současné době mají k dispozici 64 videí plus jeden trailer, který slouží k propagaci v rámci firmy.
Zajímavým využitím video sekvencí k firemnímu vzdělávání jsou interaktivní videa bez zvuku - v určitých situacích a provozech by totiž zvuk vyžadoval další přídavné zařízení. Kromě sledování nějaké video sekvence jsou také kladeny otázky, které jsou zodpovídány přetahováním textu či předmětu na obrazovce.
ČEZ nemá s výukou za využití ICT pouze úspěchy. E-learning se jim neosvědčil například u jazykového vzdělávání či jako nástroj MBA studia. Důvodem jsou příliš vysoké nároky na čas a na sebedisciplínu.

Příspěvek nazvaný „Od e-learningu ke včelínu – trendy ve vzdělávání z pohledu České spořitelny” nepřednesl bohužel Mgr. Luboš Tejkl, MBA  ředitel úseku lidských zdrojů České spořitelny, a.s, ale v zastoupení ho přednesly. Ing. Veronika Račmanová a Ing. Anna Knotková z HR oddělení ČS. Česká Spořitelna. Přednášející viděly hlavní sily formující (nejen) svět učení v globalizaci, rozmanitosti demografického složení v organizacích a sociálních médií. Nejkontroverznější částí vystoupení se stalo prohlášení, že ČS testuje jako nástroj pro interní komunikaci cloudová řešení firmy Google. Otázky vztahující se k bezpečnosti takového řešení nebrali konce. Dále představily Včelín, interní sociální síť, kterou využívá ČS jako komunikační kanál a motivační nástroj. Pro interní výuku používá především klasické blended learningové kurzy, webináře či online meetingy.

Ludvik Eger
Doc. PhDr. Ludvík Eger, CSc se pokusil nastínit: „Trendy v e-vzdělávání 2013. Příspěvek vznikl na základě dotazování expertů na danou problematiku v ČR.” Nejslabším místem tohoto dotazování, byl poněkud nejasný způsob výběru skupiny dotazovaných: Eger výběr popsal následovně: „Experti z oblasti e-learningu v ČR byli vybráni s tím, že musí mít známé výstupy v akademické oblasti nebo v podnikovém vzdělávání nebo v oblasti poskytování služeb a vývoje technologií pro e-learning. Preferováno bylo jejich zařazení minimálně do dvou z uvedených kritérií. V roce 2012 odpovědělo 16 expertů, v roce 2013 odpovědělo 14 expertů.” Dle šetření poroste význam video-tréninku a tabletů. Dále se bude rozvíjet personalizace vzdělávací nabídky. Šetření vyznívá oproti obdobným průzkumům v zahraničí poněkud pesimističtěji.

Vanda Binderová a Jaroslava Egedová
Ing. Vanda Binderová a Ing. Jaroslava Egedová přednesli přednášku: „Elektronické vzdělávání - inspirace ze světa Vodafone”. Ve Vodafonu ČR přichází do styku se zákazníky 60% zaměstnanců a z toho vyplývá mnoho požadavků na podobu interních školení a vzdělávání. Ukázky kurzů v prezentaci byly zaměřeny na předávání znalostí o nových produktech a jejich následné ověřování.

B. Havel a M. Barton
RNDr. Bohumil Havel z firmy PragoData Consulting, s.r.o. představil: „LMS Moodle – řešení pro malé i velké firmy”. Všeobecně známé informace o Moodlu doplnil o některé novinky, které se váží k verzi 2.5  - například podporu systému Open Badges vyvíjeného Mozzila Foundation. B. Havel neočekává nijak závratné změny ani od nástupu sociálních sítí ani od dalšího šíření kursů typu MOOC.


Michal Kankrlík
Přednášku „Self-learning – moderní a rychlý způsob sebevzdělávání zaměstnanců” přednesl Michal Kankrlík, Sales and Marketing Director, IVITERA a.s. Představil dělení sociálních sítí a jejich různé podoby. Jako pravidlo pro využívání sociálních sítí uvedl následující bonmot: „Kolik sociálních rolí hrajete, tolik sociálních sítí používejte. ” M. Kankrlík, a jeho pojetí Self-learningu vycházelo z této obecné úvahy, že malé děti vzdělávání baví, učí se spontánně a každý den trochu. Nepotřebují intenzivní kurzy základů řeči či chůze. Self-learning funguje na podobném principu. Stačí, když si několikrát v týdnu přečtete články, které Vás zaujmou, a během několika měsíců se výrazně zlepší Vaše orientace v dané problematice. Přitom měsíc používání Self-learningu stojí pro jednoho zaměstnance cca desetkrát méně než účast na jednodenním prezenčním kurzu. Službu www.selflearning.cz společnosti Ivitera, který funguje na principu monitoringu stovek předních internetových zdrojů z oblasti osobního i profesního rozvoje pro vzdělávání svých zaměstnanců využívají společnosti ČEZ, RWE, VZP, Komerční banka a řada dalších.

L.Paleček
Bc. Lukáš Paleček z Web-School.cz přednesl příspěvek „Mobilní technologie v kontextu doby. L. Paleček překvapil hned na úvod. Ke svému vystoupení neměl připravenu prezentaci. Ovšem předvedl dokonalou ukázku toho, že pokud řečník má co říci a je rétoricky zdatný, tak není žádných dalších podpůrných prostředků třeba. Publikum zaujal sledem postřehů souvisejících s tématy mobility a učení. Od konkrétních dějů jako je spuštění Google Wallet po takřka metafyzický rozměr zrychlování dějů ve společnosti. Paleček nabídl globální náhled na aktuální přísliby a obtíže spojené s mobilní komunikací.

E. Grebrerová
V příspěvku: „Jazyky podle Archimeda” představila Eva Greblerová  z Archimedes Language Academy, a.s., aplikace a nástroje které využívají při výuce jazyků za pomocí tabletů. Tablety jako poměrně nový typ zařízení začínají ukusovat velmi významný díl trhu spojeného jak s hardwarovými zařízeními tak se softwarovými aplikacemi připravovanými na míru pro jednotlivé typy platforem (iOS, Android, W8).

Tereza Vacínová
“V přednášce „Aktivizační prvky v e-learningu“ PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.  z Univerzity J. A. Komenského Praha jako sice poněkud banální, ale velmi často přehlíženou poučku, zdůraznila, že je stále nutné mít na paměti cíl. Dělení interaktivity v e-learningu převzala od Moreno a  Mayer z jejich článku Interactive multimodal learning (2007) a to následovně: 1. dialogická (otázky a odpovědi), 2. řídící (volba tempa učení učícím se), 3. manipulační (různé způsoby prezentace obsahu), 4. pomáhající (systému lze zadávat dotazy), 5. navigující (lze vyhledat různé informační zdroje). Dále stručně probrala aktivizační roli všech aspektů e-learningu od typografie, přes řazení informací v textu po emoce učícího se.

Hana Ondrušková
Zkušenosti s e-learningovými kurzy soft skills v rámci projektu ESF” představila Ing, Hanka Ondrušková  vedoucí projektu z 1. VOX a.s. H. Ondrušková se odvážila na tenký a u nás ne moc obvyklý led - poreferovala o tom, co se děje, když se nějaký projektový záměr nevydaří. Konkrétně se jednalo o přechodovou fázi mezi projektem placeným z ESF a jeho udržitelností. Přes pečlivě naplánovaný projekt se nepodařilo přenést ho do modelu, který by byl přitažlivý pro potenciální zákazníky.

Letošní E-learning forum s podtitulem: „Elektronická revoluce ve vzdělávání - ano či ne?“ nepřineslo pouze zajímavé informace v rámci jednotlivých příspěvků. Účastníkům především dalo vynikající možnost udělat si celkový obraz o využívání e-learningu a ICT v soukromém sektoru, a to především ve středních a velkých/nadnárodních firmách. Patrné bylo, že dochází k jistému přesunu od blended learningových řešení k čistě e-learnigovým kurzům. Ukazuje se, že s přibývajícími lety používání ICT ve firemním vzdělávání roste chuť a schopnost rozlišovat, kdy, jak a proč nasazovat inovované a inovativní formy vzdělávání. Kdy a proč se rozhodnout pro outsourcing a kdy naopak jít cestou vlastními silami vyvíjených a spravovaných řešení.
U nefiremních příspěvků se ukazuje, že v českém prostředí vládne relativně konzervativní přístup k využívání nastupujících technologií. Paradoxně nejvíce konzervativním prostředím je akademický prostor. Tuto situaci snad změní nastupující generace, která hledá své místo nejen na vzdělávacím trhu.

pondělí 15. dubna 2013


Představujeme vám keynote speakra konference DisCo 2013 Wolfieho Christla:Wolfie Christl je designér her, webový vývojář, umělec a aktivista. Informační inženýr povoláním, který studoval umění, počítačové vědy, sociologii a divadelní, filmová a mediální studia v Linci a Vídni (ukončeno bez titulu). Pracuje především v oblastech spojených s počítačovámi hrami​​, digitální gramotnosti, webovými technologii a multimédií. Od roku 2000 byl součástí vídeňské webové kulturní organizace Public Netbase, která pořádala mnoho mezinárodních konferencí, výstav a uskutečnila řadu mediální projektů, které se zabývali sociálně-kulturními dopady informačních a komunikačních technologií. Wolfie Christl hrál také hlavní roli při vývoji wahlkabine.at, která je nejpopulárnějším hlasovácím nástrojem v Rakousku a která byla použita více než 3 milionkrát v asi 30 případech různých voleb v Rakousku a Itálii. Od roku 2006 provozuje malou internetovou agenturu se zaměřením na webové open source technologie.
V roce 2011 zahájil spolu s týmem z Vídně projekt “Data Dealer”, který je on-line hrou o sbírání, třídění a prodeji osobních údajů. “Data Dealer” poskytuje jedinečnou cestou neformální a vtipný způsob, jak zapojit lidi do problematiky osobních údajů a ochrany soukromí v digitálním věku. Projekt měl silný mediální ohlas  jak v seriózních médií a v tisku v německy mluvících zemích. Velmi silný ohlas získal také u mladých lidí, učitelů, vychovatelů a široké veřejnosti. Mezinárodní verze projektu v anglickém jazyce je plánována ke spuštění v květnu 2013.

Data Dealer Online Game
http://www.datadealer.net/english

Article about Wolfie Christl at inventures.eu (2012): Upping the game. Wolfie Christl co-created online social game Data Dealer, which promises to change the way we think about privacy and the business of information”
http://inventures.eu/upping-the-game

pondělí 18. března 2013

Představujeme vám keynote speakra Francesca Pisana, Ph.d. z Itálie: 

F. Pisanu je výzkumníkem v oblasti vzdělávání v IPRASE (Regionální institut pro experimenty a výzkum ve vzdělávání v autonomní provincii Trentino). Zabývá se psychosociálními aspekty využívání technologií ve vzdělávání, speciální pedagogikou, inovacemi ve výuce a organizačními aspekty ve vzdělávání. Zajímá se také o výzkumnou metodologii v ICT. Vystudoval a zabývá se psychologií. Na University of Trento získal Ph.D. v oboru Informační systémy a organizace. Učil sociální psychologii skupin. V současnosti vyučuje vzdělávání a poradenskou psychologii na Fakultě kognitivních věd na University of Trento.
Vybrané publikace:

Teli, M., Pisanu, F., Hakken, D. (2007). The Internet as a Library-Of-People: For a Cyberethnography of Online Groups. Forum: Qualitative Social Research. FQS Special Issue: Virtual Ethnography. Volume 8, No. 3, Art. 33.

Fraccaroli, F., Pisanu, F. (2007). Collaboration and identity dynamics within virtual learning groups. The point of view of a psychologist. In (Ed.) P. Ghislandi, Towards eUniversity. Contributions for innovative teaching/learning in higher education. Trento: Editrice Universita’ degli Studi di Trento. (pp. 617-628).

Pisanu, F. (2007). Reconsidering the importance of being off-line: ‘real world’ trajectories in virtual group’s life. Masaryk University Journal of Law and Technology, vol. 1, n. 2, p. 123-133.

Fraccaroli, F., Pisanu, F., Gentile, M. (2011). The evaluation of learning attainment in Italy: national and regional systems. Examination Research, v. 2011, n. 3 (2011), p. 26-33.

Pisanu, F., Gentile, M. (2012). Integrating technologies and instructional cooperative learning based strategies for effective IWB use in classroom: a study on classroom data from students perceptions and teachers behaviors. In P. Resta (Ed.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2012 (pp. 3026-3031). Chesapeake, VA: AACE.

pátek 15. února 2013

 Máme výbornou zprávu pro zájemce ze zemí, které jsou účastnickými zeměmi Středoevropské iniciativy (CEI - Central European Initiative). Konference DisCo 2013 byla podpořena grantem Středoevropské iniciativy. Více informací na našich webových stránkách: http://disconference.eu/