čtvrtek 30. června 2011

SCO 2011

22. a 23. června 2011 se v na Masarykově univerzitě v Brně konala již 7. konference SCO. Samotné konferenci přecházely 21. června workshopy. Největší zájem byl o workshop Davida Mudráka, zakladatele a správce českého uživatelského portálu MOODLE.CZ a správce české lokalizace Moodlu, Pokročilé nástroje pro vedení kurzů v Moodle 2.0. Zájemců bylo více než počítačů, přesto nemuseli zoufat, seminář byl nahráván a jakmile bude k dispozici video, budeme ho zde publikovat.

Na tento workshop navazovala odpolední prezentace Michala Klajbana Možnosti a limity zapojení Wikipedie ve výuce, který byl také nahráván.

Sigi Jakob-Kühn a David Mudrák

 

Velký zájem byl také o workshop Vzdělávání cestou e-portfolií v systému Mahara, který vedla Sigi Jakob-Kühn.

Peter Baumgartner

Samotná konference byla po klasických oficialitách zahájena klíčovou přednáškou Petera Baumgartnera z Danube University Krems na téma Educational Scenarios with E-portfolios. Přednáška byla zajímává, ale více teoretická a praktická. Profesor Baumgarnter představil příliš komplexní taxonomii e-portfolií a je otázkou, na kolik je takto detailní a místy až příliš složitá taxonomie použitelná v praxi.

 

Jiří Zounek

Druhou klíčovou přednášku měl domácí docent Jiří Zounek na téma E-learning - tradice, současnost a budoucnost. Přednášející se zaměřil mimo jiné i na to, jak studenti využívají ICT nástroje při studiu. V závěru přednášky se zamýšlel nad tím, že e-learning se stává pomalu a jistě každodenní součástí učení a tak se možná stane předpona e- zbytečnou.

Z další bohaté nabídky přednášek jmenujeme alespoň dvě, které nás nejvíce zaujali.

 Jednalo se o přednášku Jiřího Poláčka z Masarykovy univerzity, který představil Systém pro vzájemné hodnocení studentských textů v předmětu Akademické psaní. V přednášce ukázal jak funguje tento systém studentského peer review.

Danuše Bauerová

Blok přednášek uzavřela ve čtvrtek Danuše Baureová z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě přednáškou na téma Sítě osobního učení se ve vysokoškolské praxi. V přednášce představila využívání nástrojů webu 2.0 ve výuce. Představila nejen využívání blogů, ale i Facebooku v procesu učení a učení se. Podělila se s publikem o své zkušenosti, které načerpala při svém studiu webových stránek Washington State University.

Zajímavou i když poněkud chudou nabídku přinesla posterová sekce. Mimo jiné se v ní objevily postery Lucie Rohlíkové, která představila Modulární systém vzdělávání zaměstnanců Západočeské univerzity v Plzni, a Jakuba Štogra, který prezentoval projekt I-TUBE zaměřený na personalizaci a sebeevaluaci a digitální portfolio.

Výměna zkušeností/Experiences exchange
Neformální vzdělávání: Sigi poučuje číšníka o Mahaře/ Non-formal education: Sigi is educating a waiter about Mahara

Nelze opomenout ani vydařený společenský večer, kde se neformálně vyměňovaly zkušenosti a uzavíraly nová partnerství.

čtvrtek 16. června 2011

Kapská deklarace otevřeného vzdělání

Přinášíme Vám překlad Kapské deklarace otevřeného vzdělání. Deklarace byla sepsána a vyhlášena sice již před několika lety ( v září 2007), ale dle našeho názoru nepostrádá aktuálnosti:


Kapská deklarace otevřeného vzdělání:

Naplňme příslib otevřených vzdělávacích zdrojů

Jsme na prahu globální revoluce ve výuce a učení. Pedagogové po celém světě vytvářejí obrovské množství vzdělávacích zdrojů dostupných díky internetu všem k užití a  tak prosazují politiku otevřenosti a bezplatnosti vzdělávacích zdrojů. Tito pedagogové budují svět, v kterém každý člověk na zemi může mít přístup k těmto zdrojům a zároveň může každý aktivně přispívat k veškerému lidskému vědění. Jsou to oni, kdo připravuje půdu nové pedagogiky, díky které pedagogové a studenti budou společně vytvářet, formovat a rozvíjet vědení a za pochodu si prohlubovat dovednosti a porozumění.

Toto vznikající hnutí otevřeného vzdělávání v sobě spojuje tradici sdílení dobrých nápadů s ostatními pedagogy a kolaborativní, interaktivní kulturu internetu. Toto hnutí je postaveno na přesvědčení, že každý by měl mít svobodu použít, upravit, vylepšit a šířit vzdělávací prostředky bez omezení. Pedagogové, studenti a ostatní, kteří sdílejí toto přesvědčení, se shromažďují v rámci celosvětového úsilí za dosažení přístupnějšího a účinnějšího vzdělávání.

Rozšiřující se globální fondy otevřených vzdělávacích zdrojů vytvořily živnou půdu pro toto úsilí. Tyto zdroje zahrnují studijní materiály šířené pod otevřenou licencí, učební plány, učebnice, hry, software a jiné materiály, které podporují výuku a učení. Přispívají k tomu, že vzdělání je dostupnější, zejména tam, kde peněz na učební materiály není dostatek. Také vyživují druh participativní kultury, vzdělávání, vytváření, sdílení a spolupráce, které rychle se měnící společnosti znalostí potřebují.

Nicméně otevřené vzdělávání není omezeno pouze na otevřené vzdělávací zdroje. Čerpá rovněž z otevřených technologií, které usnadňují spolupráci, flexibilní učení a otevřené sdílení výukových postupů umožňující pedagogům využívat nejlepší nápady svých kolegů. Toto se může také rozšířit o nové přístupy k hodnocení, akreditacím a kolaborativnímu učení. Porozumění a osvojování inovací, jako jsou tyto, je rozhodující pro dlouhodobou vizi tohoto hnutí.

K realizaci této vize existuje mnoho překážek. Většina pedagogů si není stále vědoma rostoucí nabídky otevřených vzdělávacích zdrojů. Mnoho vlád a vzdělávacích institucí buď neví, nebo není přesvědčeno o výhodách otevřeného vzdělávání. Rozdíly mezi systémy udělování licencí pro otevřené zdroje vytváří nedorozumění a nekompatibilitu. A samozřejmě většina světa ještě nemá přístup k počítačům a sítím, které jsou nedílnou součástí většiny současných snah otevřít vzdělávání.

Tyto překážky lze překonat, ale pouze tím, že budeme pracovat společně. Vyzýváme studenty, pedagogy, trenéry, autory, školy, vysoké školy, univerzity, nakladatelství, odbory, profesní společnosti, politiky, vlády, nadace a ostatní, kteří sdílejí naši vizi, aby se zavázali k snaze získat a podporovat otevřené vzdělávání, a zejména, k těmto třem strategiím pro zvýšení dosahu a vlivu otevřených výukových zdrojů:

1. Pedagogové a studenti: Za prvé, vyzýváme pedagogy a studenty, aby se aktivně podíleli na nově vznikajícím otevřeném vzdělávacím hnutí. Účast zahrnuje: vytváření, používání, přizpůsobování a zlepšování otevřených vzdělávacích zdrojů; osvojování si vzdělávacích technik/postupů postavených na spolupráci, objevování a vytváření znalostí; přizvání vrstevníků a kolegů k zapojení. Vytváření a používání otevřených zdrojů by mělo být považováno za nedílnou součást vzdělávání a mělo by být podle toho i podporováno a odměňováno.

2. Otevřené výukové zdroje: Za druhé, vyzýváme pedagogy, autory, vydavatele a instituce k uvolnění svých zdrojů jako otevřených vzdělávacích zdrojů. Tyto otevřené vzdělávací zdroje by měly být volně sdíleny prostřednictvím otevřených licencí, které usnadňují používání, revize, překlad, zlepšování a sdílení kýmkoli. Zdroje by měly být zveřejněny ve formátech, které usnadňují jak používání, tak i úpravy, a to tak aby vyhovovali rozmanitosti technických platforem. Kdykoliv je to možné, měly by být k dispozici ve formátech, které jsou přístupné pro lidi se zdravotním postižením a lidem, kteří ještě nemají přístup k internetu.

3. Otevřená vzdělávací politika: Za třetí, vlády, školské rady, vysoké školy a univerzity by měly učinit otevřené vzdělávání svojí prioritou. V ideálním případě by měly být vzdělávací zdroje financované daňovými poplatníky otevřenými vzdělávacími zdroji. Akreditace a schvalovací procesy by měly upřednostňovat otevřené vzdělávací zdroje. Úložiště vzdělávacích zdrojů by měla aktivně zahrnovat a vyzdvihovat otevřené vzdělávací zdroje.

Tyto strategie představují více než jen možnost udělat správnou věc. Představují moudrou investici do vyučování a učení pro 21. století. Umožní přesměrovat finanční prostředky z drahých učebnic k lepšímu vzdělávání. Učitelům budou pomáhat dělat dobře svoji práci a poskytnou nové příležitosti pro zviditelnění a globální dopad. Urychlí inovace ve výuce a studujícím umožní získat větší kontrolu nad učením. Jedná se tedy o strategie, které mají smysl pro každého.

Tisíce pedagogů, studentů, autorů, správců a politiků jsou již zapojeny do otevřených vzdělávacích iniciativ. Nyní máme příležitost rozšířit toto hnutí tak, aby zahrnovalo miliony pedagogů a institucí ze všech koutů Země, bohatších i chudších. Máme šanci oslovit politiky a ve spolupráci s nimi se chopit nabízených příležitostí. Máme příležitost zapojit podnikatele a vydavatele, kteří vyvíjejí inovativní otevřené obchodní modely. Máme šanci vychovat novou generaci studentů spojenou s otevřenými vzdělávacími materiály, kteří se budou schopni podělit o své nové znalosti a poznatky s ostatními. Nejdůležitější ovšem je, že máme příležitost výrazně zlepšit životy stovek milionů lidí po celém světě prostřednictvím volně dostupných, vysoce kvalitních, lokálně relevantních výchovných a vzdělávacích příležitosti.

My, níže podepsaní, zveme všechny jednotlivce i instituce aby se k nám připojili při podepisování Deklarace otevřeného vzdělávání z Kapského Města a svým podpisem se zavázaly k prosazování tři strategií uvedených výše. Také podporujeme ty, kteří se připojí k sledování dalších strategií v oblasti otevřených vzdělávacích technologiích, otevřeného sdílení výukových postupů i dalších postupů, které podporují širší působení otevřeného vzdělávání. S každou osobou nebo instituci, která činí tento závazek - i s každou další snahou formulovat naše vize -  se přesouváme blíž k světu otevřeného, flexibilního i efektivního vzdělávaní pro všechny.

Pokud s Deklarací souhlasíte, můžete připojit svůj podpis zde.

pondělí 13. června 2011

Wikipedia plus Google maps = Wikihood

Mashup je slovo, které u nás na rozdíl od jiných anglicismů ještě tak úplně nezdomácnělo. Navíc se s ním lze setkat v rúzných kontextech, ovšem vždy v situacích kdy se jedná o míchání, dávání dohromady či znovuužití nějaké věci. 

Ve světě digitálních dat se jedná v užším smyslu slova o vytváření služeb skládáním jiných služeb nebo jejich častí díky využití API (Application Programming Interface ). Podstatné pro nás, ne-programátory je vědět, že přístup k API nějaké softwarové aplikace vám umožní využívat částí či celých programových celků někoho jiného bez toho, abych je sám musel programovat.

Wikihood je přímo ukázkovým příkladem takovéhoto spojení, kdy vzniká ze dvou služeb jejich propojením jiná. Projuje hesla anglicky ( nebo německy) psané Wikipedie s Google maps.

Zaměřuje se na výběr snímků s vysokým rozlišením a články na Wikipedii zaměřené na

- osoby
- kulturní informace
- budovy
- společnosti a organizace
- geografické informace

V praxi to pak vypadá takto ( vyhledali jsme Staroměstské náměstí):Rozkliknutím si pak můžete zvolit zda, chcete vidět seznam osobností či institucí a nebo wiki článek k danému místu:


Podle autorů tak získáte odpovědi na otázky, které nás často na nějakém novém a nám neznámém místě napadají:

- Jaké osobnosti se pojí k tomotu místu?
- Jaké řeky nebo např. hory se nachází v této oblasti?
- Jaké firmy se nachází v okolí?
- Jaké muzea nebo slavné budovy jsou v mé blízkosti?

Pedagogické využití takovýchto služeb je samozřejmě nezměrné, ať už se jedná o pasivní využívaní těch exitujících či zapojení studentů do vytváření nových. 

čtvrtek 9. června 2011

Projekt Learning Resource Metadata Initiative (LRMI)

 Sdružení CreativeCommons společně s americkou Asociací vzdělávacích nakladatelství (AEP - Association of Educational Publishers) oznámilo zahájení projektu Learning Resource Metadata Initiative (LRMI), jehož cílem je zlepšení vyhledávání na webu, které je zaměřené na vzdělávání a to prostřednictvím společného rámce pro označování /tagging/ a organizování vzdělávacích zdrojů. Tento společný rámec pro výukové zdroje bude pracovat pomocí schema.org, rámce pro metadata  na webu, který zavádí v poslední době společně Google, Bing, a Yahoo!.Projekt bude dále pracovat s ostatními technologiemi využivajícími metadata a umožní tak využívat množství dalších aplikací.

Velký příslib otevřených výukových zdrojů (OER -Open Education Resources), tedy poskytování přístupu k vysoce kvalitním učebním materiálům, je omezen možností vyhledání těchto zdrojů na webu a obtížností jejich cílení na potřeby konkrétních studujících. Vytvoření společného schématu využívající metadata zrychlí pohyb směrem k personalizovanému učení u vydavatelů, poskytovatelů obsahu a učících se a pomůže tak uvolnit obrovský potenciál otevřených výukových zdrojů a on-line vzdělávání.

Z Tiskové zprávy AEP:

"Jedná se o zlomový projekt pro náše odvětví. Projekt bude přínosem jak pro uživatele tak i pro poskytovatele obsahu, protože zlepšení možností vyhledávání rozšíří trh," řekla Charlene Gaynor, CEO společnosti AEP. "Být součástí tohoto procesu umožňuje vydavatelům řešit problémy týkající se kvality a udržitelnosti, jako dimenzí vzdělávacího obsahu.”

Sdružení Creative Commons spolupracuje na projektu LRMI s Asociací vzdělávacích nakladatelství, mezi které patří vydavatelé jako Houghton Mifflin Harcourt, McGraw-Hill Education, Scholastic, Inc. a  Pearson. Kromě Creative Commons podporují také tento projekt další Otevřené vzdělávací organizace, včetně Institute for the Study of Knowledge Management in Education (ISMKE), Curriki.org, BetterLesson.org a Monterey Institute for Technology (MITE).

Chcete-li se dozvědět více o  dopadu projektu LRMI, roli Creative Commons v tomto projektu a co to vše znamená pro otevřené výukové zdroje, poskytovatele on-line vzdělávání či o grantu amerického Ministerstva práce va výši 2 miliard dolarů v TAACCCT programu nebo o dalších vydavatelích, platformách a technologiích užívajících licence CC, přečtěte si prosím FAQ k projektu LRMI (pouze v angličtině).

 
Do aktuálního dění se můžete zapojit na http://creativecommons.org/tag/lrmi pomocí tagu # lrmi v sociálních médiích. Pokud se chcete zapojit, můžete se připojit k seznamu LRMI na http://groups.google.com/group/lrmi 

překlad a úpravy ZM, originální článek najdete na blogu CC


pátek 3. června 2011

Chcete studovat na Yale? V létě máte možnost!


Nechcete přes léto zahálet? Yale University nabízí možnost zůčastnit se pilotního projektu online studia pro studenty za hranicemi USA. Nabídka není sice nikterak veliká, nabízí se ke studiu čtyři kursy, ale pro pilotní verzi, jistě dostačující:

 "Introduction to the Politics of the Mideast" vedené Ellen Lust,


"Computational Finance" který vyučuje DonaldBrown.

 Za tyto dva kurzy lze získat kredity. V nabídce budou ještě dva další kurzy:

"Brains of Genius" který povede hudební historik Craig Wright

"Jazz and Race in America" vyučovaný hudebníkem a skladatelem Tomem Duffym.

 Willianm Whobrey proděkan Yale College a děkan Letní školy a Speciálních programů k tomu v článku pro Yale Daily Bulletin uvedl: "Jsme přesvědčeni, že on-line vzdělávání pokročilo daleko - technicky a pedagogicky - v posledních pěti letech, a již není v situaci, kdy se budete dívat na video online a uděláte si kvíz. Pro kurzy u nás, budou zahována výuka ve třídách a očekává se od studentů. že budou on- line v určitou konkrétní dobu, kdy se budou moci zapojit do dění ve třídě. Hlavní rozdíl bude spočívat v tom, že studenti se nebudou muset nacházet na půdě kampusu, ale jinak to bude stejně intenzivní zkušenost."

Jak dále uvádí bulletin, ve třídách nebude více než 25 studentů a každý student si může zapsat prácě jeden kurs.

Dle slov Wiliama Whobreyho hodlají v případě uspěšnosti pilotního programu v online výuce dále pokračovat a to nikoli osamoceně. Hodlají případně ke spolupráci přizvat další školy a W. Whobrey jmenuje University of Peking, National University of Singapore a Monterrey Tech v Mexiku.

Jediné co nám není z přihláška zcela jasné, je výsledné školné. Formlulář pro přihlášení na kurs Úvodu do politika na Blízkém východě úvádí kromě snesitelných 55$ také povinost mít zaplacené školné ve výšce 3000$. Podrobnosti ohledně skutečné výše poplatků pro studenty z jiného konce planety zjištujeme.