čtvrtek 7. července 2011

eLearning Papers 24

Autoři úvodníku posledního čísla eLearning  Papers, již s pořadovým číslem 24 - Antonio Bartolomé, Lluís Tarín, Tapio Koskinen  upozorňují, že zatímco účel univerzit může zůstavat po celá staletí stejný, svět kolem nich prochází významnými změnami. Za hlavní výzvy a trendy považují masifikaci, globalizaci a internacionalizaci, distanční vzdělávání, digitalizaci, privatizaci, požadavky na kvalitnější studijní zkušenosti, globální přelévání talentů, žebříčkování univerzit a fenomén světového srovnávání, zajištění kvality a spolupráci univerzit s průmyslem.

Následující články posledního vydání eLearning Papers vám snad trochu pomohou se v této spleti různorodých problematik lépe orientovat.

Degrees for Open Learning? od Bernda Remmeleho je oficiálně přeložen v resumé jako Úvahy o validaci znalostí získaných prostřednictvím otevřeného vzdělání  a přináší: "... možnost definování komercializovatelných služeb ve vztahu k funkci selektivnosti s tím, že instituce zajišťující udělení titulu mohou studujícím nabídnout kredity za kompetence získané prostřednictvím otevřeného studia... Některé současné vývojové trendy, ke kterým patří francouzská „validace vzdělání získaného zkušeností“ (Validation des acquis de l’expérience – VAE), jsou důkazem reálnosti tohoto scénáře.

 Virtual Mobility: the value of inter-cultural exchange autorů: Claudia Dondi, Rosany Montes, Miguela Gea, Taniay Salandin se věnují ve svém příspěvku reformulovaci koncept virtuální mobility a prezentují projekt „Movinter Modelling Framework“, který napomáhá vysokoškolských institucím při koncipování a zavádění integrovaného využití virtuální mobility v zájmu posílení internacionalizace studijních zkušeností. 

Implementing online or hybrid courses in a traditional university (Zavádění on-line kurzů či kombinovaného studia na tradiční univerzitě) od autorky Jacqueline L. Cahill zvažuje návrh usilující o zavedení e-learningu na tradiční uverzitě, který se opírá o koncepci změn ve vzdělávacím procesu. Ozřejmuje hlavní překážky bránící zavedení on-line výuky na amerických vysokoškolských institucích a definuje strategie a stimuly, které by univerzity měly uplatnit, aby mohly tento úkol splnit. 

Models and instruments for assessing Technology Enhanced Learning Environments in higher education (Modely a evaluační nástroje pro technologiemi podporované studijní prostředí na vysokých školách) od Antonia Manuela Valente de Andrade, Sérgia Andrého Teixeira Ferreiry prezentují v této studii, která je výsledkem důkladného průzkumu existující dokumentace na dané téma, prezentujeme základní linie pro průběžnou evaluaci technologiemi podporovaného studijního prostředí (coby nástroje managementu). V celém článku se zdůrazňuje důležitost permanentní evaluace prováděné v daném kontextu. Jsou též prezentovány jednotlivé modely, metody a nástroje sběru dat, které institucím umožní rozvíjet evaluační procedury zasazené do kontextu.

Developing 21st century skills: Web 2.0 in higher education. A Case Study  (Rozvíjení dovedností 21. století: Web 2.0 ve vysokoškolském vzdělávání. Případová studie ) autorek: Ilona Buchem, Henrike Hamelmann jejich článek je zprávou ke kolaborativnímu projektu, který proběhl v období od října 2010 do února 2011 za účasti 47 studentů ze dvou univerzit aplikovaných věd v Berlíně a Mnichově v rámci dvou pilotních univerzitních studijních programů a následné studie o integraci služeb Web 2.0 jako obsahu a výukové metody. 

Flexible education: Analysing the changing demographic of online students at the UOC (Flexibilní vzdělávání: analýza měnící se demografie on-line studentů na UOC) od autorksého kolektivu skládajícího se z: Imma Tubella Casadevall, Begoña Gros Salvat, Xavier Mas García, Clara Macau Nicolau, kteří se věnují posledním změnám demografického rozložení studentů na Katalánské otevřené univerzitě (UOC) a zaměřují se jednak na analýzu hlavních důvodů, které motivují mládež mladší 21 let k volbě studia na on-line univerzitě, jakož i na zjištění, jaké jsou její zkušenosti coby virtuálního studenta.

Distance education and eLearning practices: In Turkey and Eastern countries (Distanční vzdělávání a praktické zkušenosti s e-learningem v Turecku a ve východní Evropě) od Ugura Demiray  prezentuje sociálně-politickou a historickou analýzu zavádění distančního vzdělávání a praktických zkušeností s e-learningem v Turecku a ve východní Evropě. Kromě toho komentuje možnosti a výzvy, které se objevují díky narůstající přítomnosti ICT v současném kontextu globalizace vysokoškolského vzdělávání. 

Change processes in the university: a diagnosis of institutional culture and social dynamics (Proces změn na univerzitách: diagnóza institucionálního vzdělávání a sociální dynamiky) autorů : Marina Tomàs, Mariana Fuentes, M.Dolors Bernabeu Tamayo; cílem této výzkumné práce je zkoumat vztahy a dynamiku ovlivněné probíhajícími změnami a inovacemi ve vysokoškolských institucích tak, aby se napomohlo lepšímu chápání inovací na univerzitě v době, kdy na evropských vysokých školách probíhají důležité změny. Zkoumání bylo podrobeno šest inovací uskutečněných na třech různých katalánských univerzitách (Španělsko) při použití různých postupů, jako jsou zacílené interview, cílené skupiny a analýza dokumentů.

Doufáme, že výše uvedené shrnutí vás navnadí k nahlédnutí na stránky eLearnig Papers!

Žádné komentáře:

Okomentovat